Kitos paslaugos

Veiksmingas nuo 02.04.2024

Kitos paslaugos
Paslauga Įkainis
Mokestis už dokumentų administravimą ir patikrą1 10 EUR už lapą (min. 20 EUR)
Sąskaitos išrašo paruošimas banko skyriuje 10 EUR per mėn. (min. 20 EUR)
Standartinės pažymos parengimas2 20 EUR
Nestandartinių pažymų parengimas, pažymos auditoriams, ir jų tvirtinimas3 Pagal susitarimą, min 45 EUR
Minimalus banko paslaugų mokestis5 1.99 EUR per mėn.
Minimalus banko paslaugų mokestis klientams, kurie laikomi nerezidentais9,4 10 EUR per mėn.
Mokestis už privačių asmenų, kurių rezidavimo valstybė yra ne ES, EEE, dokumentų patikrinimą, atidarant sąskaitą4,8 350 EUR
Grynųjų pinigų įnešimas „Citadele“ banko bankomatuose ir „Perlas“ terminaluose (paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“) Iki 10 000 EUR per mėn. nemokamai, viršijus – 0,2 %
Atnaujintos/ keičiamos kortelės išdavimas banko skyriuje 10 EUR
Neaktyvios kliento sąskaitos6 arba sąskaitos, su kuria nesusieta aktyvi kortelė (pradedant nuo antrųjų metų po kortelės galiojimo pabaigos) administravimas 10 EUR per mėn.
Kliento, su kuriuo buvo nutrauktas bendradarbiavimas, mėnesinis lėšų administravimo komisinis mokestis 50 EUR
Teigiamo likučio administravimas paskutinės sąskaitos uždarymo atveju7 10 EUR
Kiti kainoraštyje nepaminėti mokesčiai Remiantis kliento ir „Citadele“ banko tarpusavio susitarimu
  • 1 Mokestis taikomas šio tipo dokumentams: pažymos advokatams, rekomendacijoms, įgaliojimams, paveldėjimo teisės liudijimams. Jei dokumentas turi būti patvirtintas notaro, klientas papildomai sumoka faktines notaro paslaugų išlaidas.
  • 2 Šių tipų pažymos laikomos standartinėmis: pažyma apie sąskaitos likutį, sąskaitos buvimą / kredito limitą, taikomą sąskaitai / aktyvioms mokėjimo kortelėms, susietoms su sąskaita, teigiamas sąskaitos likutis, terminuoto indėlio sutartis, sąskaitos uždarymas (data), akcinio kapitalo mokėjimas (arba padidinimas), negrąžintas vartojimo kredito paskolos likutis (fiziniams asmenims), konkrečios skolos negrąžintas likutis pagal skolos grąžinimo sutartį, kredito kortelės likutis. Šis mokestis taip pat taikomas ruošiant išsiųsto mokėjimo nurodymo SWIFT kopiją. Pajamų ir turto deklaracija – nemokama. Jei dokumentas turi būti patvirtintas notaro, klientas papildomai apmoka faktines notaro paslaugų išlaidas.
  • 3 Pažyma, kad klientas neturi įsipareigojimų, pažyma apie mokėjimo sąskaitos, prijungtos prie sąskaitos (aktyvios/uždarytos), sąlygas, kreditinių įsipareigojimų nebuvimą, sąskaitos likutį ir asmens dokumento informaciją, informacija kontrolieriams/auditoriams, auditorių prašymų patvirtinimas, kitų dokumentų nagrinėjimas bei dokumentų kopijos iš archyvo išdavimas. Kitos pažymos, kuriose prašoma pateikti papildomą informaciją, kurios nėra minimos kaip standartinės pažymos ir kurių prašo klientas arba jo atstovas, laikomos nestandartinėmis pažymomis.
  • 4 Klientais nerezidentais yra laikomi visi fiziniai asmenys, išskyrus asmenis, kurie laikomi rezidentais. Rezidentu yra laikomas teisėtai Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse gyvenantis fizinis asmuo, t.y.asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės teisės aktus atitinkamai turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ar valstybėje narėje.Nepriklausomai nuo sprendimo, bus atidaryta ar ne sąskaita,mokestis negrąžinamas.
  • 5 Visoms kliento turimoms sąskaitoms taikomas vienas mokestis. Mokestis netaikomas pagrindinei mokėjimo sąskaitai ar sąskaitoms, susietoms su bet kuria „Citadele“ banko kortele, terminuotiems indėliams, kitoms taupymo ar investicinių produktų, ar bet kokio tipo paskolų produktų, sąskaitoms ir vaikams iki 18 metų . Kitoms operacijoms/pavedimams, atliktoms iš einamosios sąskaitos, taip pat pavedimams, atliktiems į einamąją sąskaitą, turi būti taikomi Kainyne numatyti mokesčiai.
  • 6 Kai klientas per 12 mėnesių laikotarpį einamojoje sąskaitoje neatlieka nė vienos operacijos ir neturi kitų sutarčių „Citadele“ banke.
  • 7 Komisinis mokestis taikomas tol, kol sąskaitos likutis tampa lygus nuliui.
  • 8 Mokestis turi būti sumokėtas iki banko atliekamos patikros ir iki banko sprendimo pradėti verslo santykius su klientu.
  • 9 Visoms kliento turimoms sąskaitoms taikomas vienas mokestis.