Sąskaitos ir mokėjimai

Verslo sąskaitos atidarymas

Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys ir jų filialai (rezidentai) turi pateikti:

 • juridinio asmens steigimo dokumentas (įstatai arba nuostatai), vadovo paskyrimo dokumentas ir registracijos pažymėjimas (jeigu toks turimas);
 • įgaliojimo atstovauti įmonei, jei atstovauja ne vadovas, originalą (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro arba pasirašytas banko darbuotojo akivaizdoje). *Galite naudotis pavyzdine įgaliojimo forma;
 • Kliento atstovo asmens tapatybės dokumentas (asmens tapatybės kortelę, pasą, laikiną/nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje);
 • Užpildyti e. paraišką arba atsinešti užpildytus: Kliento klausimyną, papildomą klausimyną ir naudos gavėjo deklaraciją (siūlome užpildyti prieš atvykstant ir pasirašyti banke). ). Dokumentai gali būti pasirašomi tik banko darbuotojo akivaizdoje. Galime jūsų paprašyti užpildyti ir daugiau anketų: Anketų pildymo atmintinė

Visi dokumentai turi būti originalūs arba notaro patvirtintos kopijos (nuorašai).

Bankas gali Jūsų paprašyti papildomų dokumentų, informacijos ar paaiškinimo, jeigu tai būtina laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Advokatai, antstoliai ir notarai turi pateikti Teisingumo ministro nustatytos formos liudijimą (pažymėjimą), patvirtinantį, kad asmuo yra advokatas, antstolis ar notaras. 
Ūkininkai turi pateikti išrašą iš Ūkininkų ūkio registro apie ūkio įregistravimą.

Lietuvos Respublikoje neregistruoti juridiniai asmenys (nerezidentai) turi pateikti:

 • registracijos pažymėjimo originalą;
 • įmonės steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.) originalus;
 • JA valdymo organo sprendimo nuorašus, liudijančius vadovo paskyrimą arba išrinkimą;
 • JA vadovo arba kito valdymo organo patvirtintą įgaliojimą pasirašyti banko sąskaitos sutartį, jei sutartį pasirašo JA įgaliotas asmuo;
 • banko sąskaitos sutartį pasirašančiojo asmens tapatybės dokumentą;
 • įmonės antspaudą, jei jis naudojamas;
 • JA anketą (pildomos banke).

Informacinė anketa

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus bei įgyvendinant principą „pažink savo klientą“, bankas numato sąlyginius požymius, kurių netenkinantys klientai juridiniai asmenys turi pateikti bankui papildomus anketinius duomenis, t.y., norėdami pradėti bendradarbiauti su banku, turi užpildyti informacinę anketą ir jos priedą (pranešimą apie tikruosius naudos gavėjus).

Dokumentų pateikimo forma

 • Bankui pateikiami tik dokumentų originalai arba notarų patvirtinti dokumentų nuorašai.
 • Bankui pateikiami dokumentai turi būti legalizuoti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ar ambasados arba, jeigu užsienio valstybė, kurioje registruota kompanija, yra prisijungusi prie Hagos konvencijos dėl užsienio valstybės dokumentų legalizavimo panaikinimo, dokumentai turi būti patvirtinti užsienio valstybės kompetentingos valstybinės institucijos išduota pažyma apie dokumentų kilmę (apostille).
 • Dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą. Vertėjo parašas vertime turi būti patvirtintas vertimo biuro arba Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančio notaro antspaudu.

* Sąskaitos atidarymo metu turint įmonės antspaudą bankui priimtinas įmonės vadovo pasirašytas, su įmonės antspaudu įgaliojimas, kuriame nurodyti konkretūs veiksmai, kuriuos pavesta įgaliotiniui atlikti. Tuo atveju, jei įmonė antspaudo neturi, bankui priimtinas notaro patvirtintas įgaliojimas. 
** Bankas gali jūsų paprašyti papildomų dokumentų, informacijos ar paaiškinimo, jeigu tai būtina laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Ar radai atsakymą į klausimą?