Klientų skundų nagrinėjimas

Kilus klausimui arba ieškant sprendimo, pirmiausia kviečiame susisiekti tel. +370 5 221 9091 arba atvykti į pasirinktą banko skyrių.

Skundą taip pat galite pateikti šiais būdais:

Klientų skundų ir pretenzijų nagrinėjimo tvarka SIA „Citadele Leasing“ Lietuvos filialo ir UAB „Citadele Factoring“ klientams.

Per kiek laiko išnagrinėjamas skundas?

Skundas išnagrinėjamas ir atsakymas pateikiamas kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai skundo nagrinėjimui būtinas ilgesnis laikotarpis. Jeigu skundas negali būti išnagrinėtas per 15 (penkiolika) darbo dienų laikotarpį, bankas praneša apie tai klientui, nurodydamas vėlavimo priežastį ir terminą, iki kada skundas bus išnagrinėtas ir klientui pateiktas atsakymas.

Kas turi būti nurodyta skunde?

  • Vardas, pavardė / įmonės pavadinimas
  • Gimimo data ar asmens kodas / įmonės kodas
  • Deklaruotos gyvenamosios vietos / registruotos buveinės adresas
  • Skundo pateikimo data
  • Skundo esmė (trumpas turinys)
  • Banko paslaugos ar produkto rūšis, dėl kurio teikiamas skundas
  • Kliento reikalavimai
  • Kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą į skundą.

Jei jūsų netenkina banko pateiktas atsakymas ar dėl kitų priežasčių pageidaujate, kad skundas būtų nagrinėjamas trečiosios šalies, turite teisę per vienerius metus nuo kreipimosi į banką kreiptis į Lietuvos banką dėl kilusio ginčo sprendimo.

Lietuvos bankas nagrinėja vartotojų ir draudimo, finansinių paslaugų ir papildomų investicinių paslaugų teikėjų ginčus, kylančius iš finansinių ir papildomų investicinių paslaugų teikimo. Lietuvos banko kontaktai: Totorių g. 4, 01121, Vilnius, www.lb.lt.