Terminuotasis indėlis

Padėkite indėlį ir pradėkite taupyti jau dabar

Prisijunkite

  • Padėkite indėlį internetu arba atvykę į banko padalinį
  • Pasirinkite palūkanų mokėjimo terminą
  • Lanksčiai rinkitės indėlio terminą

Sąlygas galite rinktis patys

  • Indėlio valiuta EUR arba USD
  • Indėlio terminas nuo 1 mėn. iki 10 m. Pasirinkite laikotarpį
  • Palūkanų mokėjimas laikotarpio pabaigoje ar pradžioje** arba kas mėnesį
  • Automatinis indėlio sutarties pratęsimas tokiam pat terminui
  • Priskaičiuotų palūkanų pridėjimas prie naujo indėlio sumos
  • Minimali indėlio suma 100 EUR arba 150 USD

Prisijunkite

** Galioja privatiems ir verslo klientams (rezidentams), sudarantiems terminuotojo indėlio sutartis, kurių terminas 1-5 metai ir suma >2 000 EUR / USD.

Informacija indėlininkams

Banke laikomi indėliai yra apdrausti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.ltPapildoma informacija indėlininkams

Turite klausimų?

Skambinkite 19091 arba +370 5 221 9091, skambinant iš užsienio.