Overdraftas smulkiam verslui

Trumpalaikis kredito limitas įmonės mokėjimams vykdyti

Susisiekite

 • Įsiskolinimas dengiamas automatiškai, įplaukus lėšoms į sąskaitą
 • Trumpalaikio kreditavimo forma
 • Apyvartinių lėšų papildymas mokėjimams vykdyti

Kokiomis sąlygomis suteikiamas overdraftas?

 • Overdrafto maksimalus limitas – 50 000 EUR, bet ne daugiau kaip 100 % vidutinių mėnesio įplaukų į atsiskaitomąją sąskaitą per paskutinius 6 mėn.
 • Maksimalus limito terminas – 1 metai.

Susisiekite

Kokie reikalavimai keliami overdrafto gavėjui?

 • Įmonė, pageidaujanti gauti overdraftą turi turėti ne mažesnę nei dvejų metų veiklos patirtį.
 • Įmonė sudariusi overdrafto sutartį, privalo vykdyti piniginių lėšų apyvartas „Citadele“ banke visu sutarties galiojimo laikotarpiu.
 • Suteikiamo overdrafto suma peržiūrima kas 3 mėn. priklausomai nuo kliento vykdytų piniginių lėšų apyvartų „Citadele“ banke.

Susisiekite

Kaip skaičiuojamos ir mokamos palūkanos už overdraftą?

 • Palūkanos už overdraftą pradedamos skaičiuoti nuo sąskaitos kredito limito panaudojimo dienos iki jo padengimo, ir skaičiuojamos nuo panaudotos overdrafto sumos.
 • Palūkanos mokamos kiekvieną mėnesį paskutinę darbo dieną.

Susiekite

Kokius dokumentus reikia pateikti, kreipiantis dėl overdrafto suteikimo?

 • Įmonės juridinį statusą patvirtinančius dokumentus.
 • Užpildytą paraiškos overdraftui gauti formą su priedais.
 • Veiklos aprašymą.
 • Įmonės finansines ataskaitas (balansus, pelno / nuostolių ataskaitas, pinigų srautų ataskaitas) už praėjusius du metus bei ataskaitinį laikotarpį (ketvirčiais), metines ataskaitas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos (pageidautina su nepriklausomų auditorių išvadomis).
 • Visuotinio akcininkų susirinkimo, direktorių tarybos, valdybos ar kitų asmenų, turinčių teisę spręsti overdrafto gavimo klausimus, nutarimo (protokolo) dėl įgaliotų pasirašyti sutartis asmenų paskyrimo, originalą ir kopiją.
 • Sutartis ar kitus dokumentus, reikalingus įvertinti būsimoms lėšų įplaukoms į overdrafto gavėjo sąskaitas.

Susisiekite

Turite klausimų?

Skambinkite 19091 arba +370 5 221 9091, skambinant iš užsienio.