Finansinės priemonės ir valiutos keitimo sandoriai

Įkainiai verslo klientams

Tarpininkavimo paslaugos 1

1. Investavimo paslaugos
Valiutos keitimo sandoriai ir sandoriai su auksu
Valiutos keitimo sandoriai grynais/negrynais ir sandoriai su auksu iki 4 000 EUR „Citadele“ banko standartinis valiutos keitimo kursas
Valiutos keitimo sandoriai grynais/negrynais ir sandoriai su auksu daugiau kaip 4 000 EUR pagal susitarimą
Užsienio valiutos prekyba su svertu pagal susitarimą 2
Finansinės priemonės 3
Obligacijų prekyba 0,1 %, min. 50 EUR, USD 4
Prekyba nuosavybės finansinėmis priemonėmis  
- sandoriai Baltijos šalių biržose (Nasdaq OMX Vilnius, Riga, Tallinn) 0,35 %, min. 4,40 EUR
- sandoriai su finansinėmis priemonėmis, prekiaujamomis JAV vertybinių popierių biržose (akcijos ir ETF) 0,03 USD už akciją, min. 25 USD
- sandoriai su finansinėmis priemonėmis, prekiaujamomis Kanados vertybinių popierių biržose 0,03 CAD už akciją, min. 30 CAD
- opcionų sandoriai JAV vertybinių popierių biržoje 15 USD ir 2,50 USD už kontraktą, min. 25 USD
- sandoriai Europos akcijų biržose 5, 7 0,40 %, min. 50 EUR
- nuosavybės finansinių priemonių ar obligacijų sandoriai Maskvos akcijų biržose 0,25 %, min. 1000 RUB
- akcijų sandoriai už biržos ribų (OTC) ir sandoriai su kitų šalių akcijomis 7 pagal susitarimą
Investiciniai fondai
Pirkimas
Obligacijų fondai 0,50 %, min. 5,50 EUR / 20 EUR 6, 7
Subalansuoti fondai ir fondų fondai 0,75 %, min. 5,50 EUR / 20 EUR 6, 7
Akcijų fondai ir alternatyvaus investavimo fondai 1,5 %, min. 5,50 EUR / 20 EUR 6, 7
Pardavimas 20 EUR /  3 EUR 7
Fondo keitimo sandoris 25 EUR
Finansavimas įkeičiant finansines priemones
Sandoris nuo 50 000 EUR, ar ekvivalentu kita valiuta nemokamai
Sandoris iki 50 000 EUR, ar ekvivalentu kita valiuta 300 EUR 7
Repo sandorio sąlygų pakeitimai pagal susitarimą

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.


1 Tuo atveju, jei sandoris už biržos ribų (OTC) įvykdomas klientui palankesne, nei nurodyta pavedime ribine kaina, bankas kompensuoja klientui 50 % maržos, kuri susidaro iš skirtumo tarp pavedime nurodytos ribinės kainos ir realios įvykdymo kainos.
2 Sandorio komisinis mokestis arba banko marža yra įtraukti į sandorio kainą.
3 Kai kuriose vertybinių popierių biržose/šalyse prekyba finansinėmis priemonėmis gali būti apmokestinama pagal tos šalies teisės aktus (pavyzdžiui Žyminis sandorio mokestis Didžiojoje Britanijoje).
4 Jei sandorio valiuta yra EUR arba USD, tuomet komisinis mokestis yra apskaičiuojamas atitinkama valiuta. Jei sandoris vykdomas kita valiuta, o komisinis mokestis yra apskaičiuojamas EUR valiuta, tokiu atveju kitos valiutos keitimas į eurus yra atliekamas pagal banko tuo metu galiojantį standartinį valiutos keitimo kursą.
5 Taikomas papildomas komisinis mokestis už pirkimo/pardavimo sandorio apdorojimą.
6 IPAS „CBL Asset Management“ valdomiems investiciniams fondams (įskaitant Latvijos Centrinio Depozitoriumo mokestį) yra taikomas mokestis 3 EUR, kitiems fondams – 20 EUR.
7 Jeigu sandoris yra vykdomas ne EUR valiuta, o komisinis mokestis yra apskaičiuojamas sandorio valiuta, tuomet komisinis mokestis apskaičiuojamas konvertuojant EUR į sandorio valiutą pagal banko tuo metu galiojantį standartinį valiutos keitimo kursą.

Bendrosios komisinio mokesčio taikymo nuostatos
- Komisiniai mokesčiai už paslaugas, kurios nenurodytos Kainininke, yra nustatomi AS „Citadele banka“ nuožiūra arba pagal atskirą susitarimą su klientu. Sandorio apdorojimo komisiniai mokesčiai yra apskaičiuojami pagal sandorio valiutą, o esant poreikiui yra konvertuojami iš EUR pagal tuo metu banke galiojantį standartinį valiutos keitimo kursą.
- Jeigu kliento pavedimas yra įvykdomas dalimis, paprastai komisinis mokestis yra imamas vieną kartą per sandorio dieną.
- Komisinis mokestis už pasirinkimo sandorius, kuriais prekiaujama JAV biržose, susideda iš: sandorio komisinio mokesčio ir sandorio sutarties komisinio mokesčio.
 

 

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ ADMINISTRAVIMAS, SAUGOJIMAS IR ATSISKAITYMAI UŽ SANDORIUS 1, 6

Finansinių priemonių sąskaitos atidarymas klientų aptarnavimo centre 50 EUR
Finansinių priemonių saugojimas
Vidaus rinkos finansinės priemonės 0,01 % mėn. mokestis, min. 1 EUR
ES šalių finansinės priemonės, JAV ir Kanados vidaus rinkos, užsienio investiciniai fondai ir tarptautinės finansinės priemonės, registruotos Euroclear / Clearstream depozitoriumuose 0,02 % mėn. mokestis, min. 1 EUR
Kitų šalių vidaus rinkų finansinių priemonės 0,03 % mėn. mokestis, min. 1 EUR
Finansinių priemonių priėmimas 3  
- Lietuvos, Latvijos, Estijos vidaus rinkos nemokamai
- Euroclear / Clearstream depozitoriumuose registruotų Švedijos, Suomijos, Danijos, Norvegijos, Lenkijos, Vokietijos, JK, JAV, Kanados vidaus rinkos ir tarptautinių 21 EUR
- kitų šalių vidaus rinkų  informacija „Citadele“ banke
Finansinių priemonių pervedimas 3
- Lietuvos, Latvijos, Estijos vidaus rinkos 10 EUR
- Euroclear / Clearstream depozitoriumuose registruotų Švedijos, Suomijos, Danijos, Norvegijos, Lenkijos, Vokietijos, JK, JAV, Kanados vidaus rinkos ir tarptautinių 30 EUR
- pervedimas tarp dviejų „Citadele“ banko klientų finansinių priemonių sąskaitų (komisinis mokestis imamas iš finansinių priemonių perleidėjo) 2 EUR
- kitų vietos rinkų  informacija „Citadele“ banke
- priėmimas / mokėjimas pagal RVP/ DVP 3 50 EUR
Pirkimo / išpirkimo sandorių atsiskaitymai 4
Tarptautinių finansinių priemonių sandorių atsiskaitymai Euroclear / Clearstream depozitoriumuose 7 EUR
Švedijos, Suomijos, Danijos, Norvegijos, Lenkijos, Vokietijos, JK vidaus rinkų ir JAV vidaus rinkos finansinių priemonių atsiskaitymai 14 EUR
Repo sandorių atsiskaitymai 10 EUR
Sandorių su kitų šalių vidaus rinkų finansinėmis priemonėmis, kurios nenurodytos Kainininke, atsiskaitymai informacija „Citadele“ banke
Kitos paslaugos
Finansinių priemonių išregistravimas 10 EUR
Konvertavimo, restruktūrizavimo ir kt. akcinių įvykių sandoriai 5 20 EUR ir faktinės išlaidos
Standartinis Sąskaitos išrašas, Finansinių priemonių portfelio ataskaita, Finansinių priemonių ir pinigų ataskaita už praėjusius ir faktinius kalendorinius metus, Sandorio įvykdymo patvirtinimas nemokamai
Kitos ataskaitos 50 EUR
Dokumentų pristatymas paštu Lietuvoje (registruotu paštu) 7 EUR ir faktinės išlaidos
Mokestinių dokumentų parengimas depozitoriumui 35 EUR ir faktinės išlaidos
Komisinis mokestis už kliento neigiamą  piniginių lėšų balansą, atsiskaitant už finansinių priemonių sandorius (procentai per metus) 24 %
LEI kodo pirkimas ir atnaujinimas per Banko partnerį (juridiniams asmenims) informacija „Citadele“ Banke

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.


1 Komisiniai mokesčiai už paslaugas, kurios nenurodytas kainininke, yra nustatomi AS „Citadele banka“ nuožiūra arba pagal atskirą susitarimą su klientu. Komisiniai mokesčiai yra apskaičiuojami kliento finansinių priemonių portfelio valiuta (jeigu reikalinga, perskaičiuojami pagal kainininko valiutą), išskyrus komisinius mokesčius už sandorių atsiskaitymus, kurie apskaičiuojami sandorio valiuta.
2 Komisinis mokestis yra apskaičiuojamas pagal finansinių priemonių rinkos vertę , o nelikvidžių finansinių priemonių pagal nominalią vertę, paskutinę mėnesio dieną.
3 Jeigu pavedimas yra priimtas vykdyti ir nusiųstas depozitoriumui/sandorio šaliai, komisinis mokestis yra taikomas už kiekvieną kliento pavedime nurodytą finansinę priemonę.
4 Komisinis mokestis yra taikomas sudarant sandorį su „Citadele“ banku, naudojantis „Citadele“ banko tarpininkavimo paslauga. Visiems kitiems sandoriams, sudarytiems nenaudojant „Citadele“ banko tarpininkavimo paslaugos, taikomas finansinių priemonių įsigijimo ir/arba perleidimo prieš mokėjimą (RVP/DVP) komisinis mokestis.
5 Faktinių išlaidų suma priklauso nuo paraiškos vykdymo vietos bei kitų paraiškos sąlygų, ir gali būti palikta 4 mėn. nuo įmonės įvykio įvykdymo arba mokesčių sertifikavimo pateikimo datos.
6 Komisinis mokestis yra skaičiuojamas už kiekvieną dieną ir nuskaitomas pirmą mėnesio dieną, jeigu su klientu nėra sutarta kitaip.

 

 

PATIKĖJIMO OPERACIJOS

Valiutos keitimo sandoriai ir sandoriai su auksu
Konsultacija ir paikėjimo sąskaitos atidarymas nemokamai
Sandorio peržiūra, dokumentų ruošimas 1 000 EUR
Patikėjimo fondo metinis valdymo mokestis, skaičiuojamas  procentais nuo fondo sumos, perduotos patikėjimu valdymui min. 12 mėn. periodui. pagal susitarimą

Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. sausio 1 d.