„Citadele“ lizingo portalo naudojimo ir aptarnavimo taisyklės

 

faq-info-icon

Naudojimo sąlygos

1. Taisyklėse vartojamos sąvokos ir jų paaiškinimai

Lizingas – SIA Citadele Leasing filialas Lietuvoje, reg. Nr. 302629475, registruotos buveinės adresas: Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva.

Bankas – AS Citadele banka Lietuvos filialas, reg. Nr.304940934, registruotos buveinės adresas: Upės g. 21-1, LT-08128 Vilnius, Lietuva.

Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs lizingo paraišką internetu arba su lizingu sudaręs lizingo sutartį, dėl kurios buvo sukurtas Profilis Lizingo portale.

Naudotojas – fizinis asmuo, kuris yra Klientas, arba Kliento (juridinio asmens) atstovas (fizinis asmuo), turintis teisę naudotis Lizingo portalu tokiu režimu, kuriuo Naudotojas taip pat turi teisę atlikti identifikaciją Kliento vardu trečiųjų šalių ar Lizingo interneto svetainėse, pvz. pradžios puslapiuose. Klientas (juridinis asmuo) gali įgalioti skirtingus asmenis tapti Lizingo portalo ir visų jo funkcijų Naudotojais Kliento vardu su arba be jokių apribojimų šiose sąlygose nustatyta tvarka.

Lizingo portalas – Klientams skirta santykių valdymo priemonė, kurią galima rasti Lizingo interneto svetainėje.

Lizingo interneto svetainė – viešai prieinama lizingo interneto svetainė adresu www.citadeleleasing.lt

Profilis – Kliento asmeninis profilis lizingo portale.

Autentifikatorius – kodai, slaptažodžiai ir kiti identifikatoriai ar veiksmai, kuriuos sukurti ar naudoti galima pasitelkus Autorizavimo įrenginį ir kuriuos Lizingas naudoja Naudotojui autentifikuoti.

Autorizacijos įrenginys – Banko suteiktas ar paties Naudotojo įsigytas, pvz., Mobilusis įrenginys, ir Lizingo pripažintas įrenginys ar programinė įranga, naudojami Autentifikatoriui sukurti ar naudoti.

Interneto bankas – Banko paslaugų nuotolinės prieigos ir valdymo sistema, pasiekiama internetu, įsk. Mobiliąją svetainę.

Mobili svetainė – naudojantis Mobiliuoju įrenginiu Banko mobiliojoje programėlėje pasiekiama paslauga, skirta nustatytų rūšių Banko paslaugoms gauti, įsk. saugiam autentifikavimui taikomus alternatyvius reikalavimus.

Taisyklės – šios naudojimosi Lizingo portalu sąlygos.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Lizingo portalas yra pasiekiamas Lizingo interneto svetainėje.

2.2. Prieš pradėdamas naudotis Lizingo portalu Naudotojas turi susipažinti su Taisyklėmis ir elektroniniu būdu patvirtinti, kad su jomis susipažino.

2.3. Klientas gali naudotis Lizingo portalu:

2.3.1. vienerius metus nuo lizingo paraiškos internetu pateikimo momento, jei lizingo sutartis dar nėra sudaryta;

2.3.2. visą tarp Lizingo ir Kliento sudarytos lizingo sutarties galiojimo laikotarpį ir vienerius metus po lizingo sutarties pabaigos/nutraukimo.

2.4. Klientas gali naudotis Lizingo portalu Taisyklių 1.3 punkte nustatytais terminais, nebent Lizingas nutraukia Lizingo portalo palaikymą.

2.5. Klientas yra atsakingas ir užtikrina, kad Naudotojas naudodamasis Lizingo portalu laikosi Taisyklių visą naudojimosi laikotarpį.

2.6. Lizingas turi teisę vienašališkai keisti Lizingo portale atliekamų operacijų apimtį ir tvarką. Jei Lizingas leidžia Lizingo portale atlikti papildomas operacijas, kurių Klientas negalėjo atlikti pradėdamas naudotis Lizingo portalu, tokios operacijos automatiškai tampa prieinamos visiems Lizingo portalo Naudotojams (pagal jiems suteiktą naudojimosi teisę Lizingo portale).

2.7. Lizingas turi teisę vienašališkai keisti Taisykles.

2.8. Klientas gali naudotis Lizingo portalu tik sutikęs su Taisyklėmis.

3. Lizingo portalo funkcionalumas

3.1. Naudojantis Lizingo portalu galima:

3.1.1. Sekti informaciją apie sutartį, lizinguojamą turtą, mokėjimus, likusią grąžinti sumą, sąskaitų istoriją, turto draudimą;

3.1.2. Inicijuoti mokėjimus pagal lizingo sutartis;

3.1.3. Teikti įvairius prašymus dėl lizingo sutarties.

3.1.4. Pateikti galiojantį draudimo liudijimą kaip tai numato lizingo sutarties sąlygos;

3.1.5. Priskirti naują Naudotoją.

3.2. Lizingo portale pateikiama informacija (Taisyklių 3.1.1 punktas) gali būti netiksli mokėjimų vėlavimo atveju arba jei Kliento mokėjimai ar pateikti dokumentai dar nėra iki galo įvertinti Lizingo.

4. Prieiga ir portalo naudojimas

4.1. Prieiga prie Lizingo portalo užtikrinama Naudotojui pasitelkus autorizaciją pasinaudojant „Citadele“ interneto banko prieigos duomenimis, „Smart-ID“ programėle arba naudojant mobilųjį parašą.

4.2. Naudotojas autentifikuojamas pagal Autentifikatorių, kurį Naudotojas susikuria arba naudoja pagal Lizingo ir (arba) Autorizavimo įrenginio kūrėjo reikalavimus.

4.3. Klientas yra žinoma, kad Naudotojas gali įgalioti kitus fizinius asmenis, kurie nėra Kliento internetinės bankininkystės naudotojai, naudotis Lizingo portalu, išsiųsdamas atitinkamam asmeniui per Lizingo portalą el. paštu kvietimą prisijungti prie Lizingo portalo.

4.4. Klientas sutinka ir patvirtina, kad yra visiškai atsakingas už Naudotojo ir Kliento įtrauktų Naudotojų veiksmus Lizingo portale ir įsipareigoja nereikšti Lizingui jokių pretenzijų dėl to.

5. Lizingo portalo veiklos nutraukimas

5.1. Lizingo portalo naudojimo funkcijos nenumato galimybės užtikrinti Lizingo portalo pasiekiamumo išjungimą Naudotojui Kliento iniciatyva, išsaugant galimybę naudotis Interneto banku režimu, kuriuo Naudotojas turi teisę identifikuotis Kliento vardu trečiųjų asmenų ir Lizingo interneto svetainėse, pvz., pradžios puslapiuose. Jei Klientas pageidauja uždrausti Naudotojui naudotis prieiga prie Lizingo portalo, Klientas turi atšaukti Naudotojo teisę prisijungti prie Kliento Profilio Lizingo portale. Klientas yra atsakingas už Naudotojo teisių naudotis Lizingo portalu apribojimą ir Naudotojo prieigos prie Lizingo portalo uždraudimą per Lizingo portalo Naudotojo skiltyje esančias funkcijas.

5.2. Lizingas turi teisę nedelsiant uždrausti arba sustabdyti Kliento/Naudotojo prieigą prie Lizingo portalo tais atvejais, kai Autentifikatorius, Autorizacijos įrenginys ar prisijungimo duomenys prarandami arba tampa žinomi tretiesiems asmenims. Prieiga prie Lizingo portalo gali būti užblokuota arba atblokuota gavus Kliento prašymą arba apsilankius Banko padalinyje.

6. Kitos sąlygos

6.1. Visi nesutarimai ar ginčai tarp Lizingo ir Kliento, kylantys dėl naudojimosi Lizingo portalu, sprendžiami remiantis Klientų skundų ir pretenzijų neteisminio nagrinėjimo tvarka, kuri pateikiama Lizingo interneto svetainėje.

6.2. Lizingas užtikrina fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymą, siekdamas užtikrinti Lizingo portalo veiklą bei šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų vykdymą, užtikrindamas, kad fizinių asmenų teisės įgyvendinamos Lizingo privatumo politika, kurią galima rasti Lizingo interneto svetainėje adresu: https://www.citadeleleasing.lt/lt/privatumo-politika/

6.3. Lizingas gali registruoti ir įrašyti veiksmus, atliktus naudojantis Lizingo portalu, ir šią informaciją saugoti Lizingo ir/ar trečiųjų asmenų duomenų bazėse. Šie įrašai yra Kliento/Naudotojo valios patvirtinimas ir įrodymas bei gali būti naudojami kaip įrodymas sprendžiant ginčus tarp Lizingo ir Kliento, taip pat ir teisme.

6.4. Lizingas materialiai neatsako už nuostolius, kuriuos Klientas/Naudotojas patyrė/gali patirti dėl ryšių linijų pažeidimų ar trikdžių ar atveju, kai Klientas/Naudotojas dėl techninių priežasčių negali naudotis/gauti prieigos Lizingo portalo ar jo atskirų funkcijų, taip pat tuo atveju, jei Klientas/Naudotojas negali atlikti operacijų per Klix mokėjimo inicijavimo paslaugą, bei bet kokiu kitu atveju, kai Klientui/Naudotojui neleidžiama pasiekti ar atlikti kokios nors operacijos Lizingo portale.

6.5. Šalys neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl nenumatytų ir (ar) nenugalimos jėgos aplinkybių („force majeure“).

6.6. Daugiau informacijos apie Lizingo portalą galite gauti paskambinę Lizingo informacijos tarnybai Lizingo interneto svetainėje nurodytais kontaktais.