Sąskaitos

Įkainiai privatiems klientams

Banko sąskaitos atidarymas

Banko sąskaitos atidarymo ir administravimo mėnesinis mokestis Nemokamai
Kortelės sąskaitos tvarkymo mokestis, pradedamas skaičiuoti nuo antrųjų metų, jei baigėsi mokėjimo kortelės, sujungtos su sąskaita, galiojimas ir nauja kortelė nebuvo išduota1 5 EUR per mėn.
Neaktyvios kliento sąskaitos administravimas2,3 5 EUR per mėn.
Banko sąskaitos uždarymas Nemokamai
Teigiamo likučio administravimas paskutinės sąskaitos uždarymo atveju3 10 EUR
Sąskaitos išrašai4,5
Einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo pateikimas banko skyriuje nemokamai
Sąskaitos išrašo paruošimas ir pateikimas „Citadele“ banke kliento prašymu 5 EUR už kalendorinį mėn. (min. 5 EUR)6,7,8
Papildomai išduodami dokumentai
Mokėjimo, įvykdyto internetu, patvirtinimas 1 EUR
Išsiųsto mokėjimo pavedimo SWIFT kopijos parengimas 8 EUR
Dokumento kopija 1,50 EUR už kiekvieną lapą
Standartinės pažymos paruošimas9,10 15 EUR
Nestandartinės pažymos paruošimas11,12,13 Pagal susitarimą (min. 35 EUR)
Papildomas mokestis už pažymos paruošimą anglų ar rusų kalba13 15 EUR
Papildomas mokestis už skubų pažymos paruošimą 15 EUR
Pažyma pajamų ir turto deklaracijai nemokamai
Dokumentų kopijos išdavimas iš archyvo 35 EUR už dokumentą
Dokumentų siuntimas
- Lietuvoje 3 EUR, registruotu paštu - 5 EUR
- į užsienį 10 EUR
- kurjeriniu paštu 10 EUR + kurjerinio pašto mokesčiai

Galioja nuo 2019 lapkričio 1 d.


1Komisinis mokestis taikomas tol, kol sąskaitos likutis yra lygus nuliui.
2Sąskaitos tvarkymo mokestis, kai klientas per 12 mėnesių laikotarpį neatlieka nė vienos operacijos ir neturi kitų sutarčių banke.
3Komisinis mokestis taikomas tol, kol sąskaitos likutis yra lygus nuliui.
4Jei savaitės laikotarpio sąskaitos išrašas ruošiamas mėnesio pabaigoje, klientas gauna 2 išrašus – prieš ir po mėnesio pabaigos. Už kiekvieną išrašą mokama kaip už atskirą
5„X Infinite“ kortelių turėtojams standartinės pažymos ir sąskaitos išrašo parengimas – nemokamai
6Jei sąskaitos išrašo prašoma už kelis mėnesius, įskaitant kalendorinį mėnesį (mėnesius), kai sąskaitoje nėra apyvartos, mokestis už atitinkamą kalendorinį mėnesį (be sąskaitos apyvartos) netaikomas, atsižvelgiant į tai, kad komisinis mokestis neturi būti mažesnis už minimalų mokestį, nustatytą kainyne. Jei sąskaitos išrašo prašoma už laikotarpį, kuriame sąskaitoje nėra apyvartos, už sąskaitos išrašą imamas tik minimalus mokestis, nustatytas kainyne.
7Sąskaitos išrašą galima gauti už ne ilgesnį nei 10 metų laikotarpį nuo prašymo pateikimo dienos.
8Jeigu fizinis asmuo nesinaudoja „Citadele“ interneto banko paslauga, banko sąskaitos išrašas už ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Kliento kreipimosi dienos arba už prieš tai ėjusį kalendorinį mėnesį parengiamas nemokamai.
9Standartinėmis pažymomis laikoma: - pažyma apie sąskaitos statusą, likutį pažymos užsakymo momentu; - pažyma apie vartojimo kredito dydį. Pažyma su papildoma informacija, kurios reikalauja klientas arba kliento atstovas, laikoma nestandartine pažyma. Pažyma, kurioje turi būti nurodyta, kad klientas neturi įsipareigojimų, laikoma nestandartine pažyma. Komisinis mokestis gali būti padidintas ir nustatomas individualiai už nestandartinę pažymą, kurios apimtis yra daugiau nei vienas puslapis. Pažymoms, kuriose nurodoma, kad klientas neturi kreditinių įsipareigojimų, įkainis taikomas pagal kainyno punktą „Papildomos paslaugos, susijusios su kreditavimo ir prekybos finansavimu“.
10 Komisinis mokestis gali būti padidintas ir nustatomas individualiai už nestandartinę pažymą, kurios apimtis daugiau nei vienas puslapis.
11Nestandartinėmis pažymomis taip pat laikomos pažymos bei prašymų patvirtinimai, skirti auditoriams, ir kiti suderinti dokumentai.
12Pažymos paruošimas, kai klientas per vienerius kalendorinius metus pakartotinai kreipiasi į banką be pagrįstos priežasties.
13Jei mokėjimo nurodymas pateikiamas bankui po nurodyto termino pabaigos, mokėjimas yra vykdomas kitą banko darbo dieną. Jei mokėjimo nurodymas yra gautas banke ar mokėjimo vykdymo diena yra banko nedarbo diena (šventinė), tada mokėjimas vykdomas kitą banko darbo dieną